Handelsbetingelser

§1 Salgs- og leveringsbetingelsernes anvendelse

1.1 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse for samarbejdet mellem Østjysk Marketing og Kunden, med mindre de er fraveget i parternes øvrige aftalegrundlag.

1.2 Der er alene indgået en bindende aftale mellem Østjysk Marketing og Kunden, såfremt der foreligger en egentlig kontrakt underskrevet af begge parter.

1.3 Med mindre andet er angivet, er bindingsperioden for service- og driftsaftaler 6 måneder, herunder SEO arbejde samt drift af sociale medier konti. Opsigelse er løbende måned +1.

§2 Ordrens omfang

2.1 Oplysninger om varer/tjenesteydelser i Østjysk Marketings reklamemateriale, herunder på Østjysk Marketings hjemmeside, er alene vejledende.

2.2 Specifikationer og oplysninger i øvrigt om Østjysk Marketings varer og tjenesteydelser er kun bindende for Østjysk Marketing, når de udtrykkeligt fremgår af parternes aftalegrundlag.

§3 Vederlag

3.1 Østjysk Marketings vederlag for varer og ydelser fastlægges mellem parterne i forbindelse med aftales indgåelse.

3.2 Alle beløb der aftales mellem parterne er, medmindre andet udtrykkeligt fremgår, oplyst ekskl. moms.

3.3 Såfremt der i perioden mellem indgåelse af parternes aftale og projektets aflevering sker væsentlige stigninger i Østjysk Marketings omkostninger som følge af forhold uden for Østjysk Marketings rækkevidde, herunder væsentlige stigninger i indkøbspriser, ændringer i skatte- og afgiftslovgivning el. lign, kan disse ekstraomkostninger pålægges Kunden.

3.4 Kunden er berettiget til senest 8 dage efter modtagelse af en meddelelse om eventuelle prisstigninger jf. punkt 3.3 at udtræde af aftalen imod at betale Østjysk Marketing et rimeligt arbejdsvederlag for det på udtrædelsestidspunktet udførte arbejde. I tilfælde af Kundens udtræden overgår ingen rettigheder til Kunden – herunder brugsrettigheder til allerede udarbejdet materiale.                                                                                      

§4 Betalingsbetingelser

4.1 Betaling for Østjysk Marketing varer/ydelse finder sted i overensstemmelse med den mellem parterne aftalte betalingsplan. Er der ikke udarbejdet en betalingsplan skal følgende betalingsbetingelser gælde: 50 % af vederlaget betales ved underskrift på aftalen og 50 % af vederlaget betales ved projektafslutning

4.2 Såfremt forsinkelser skyldes Kundens forhold eller tredjemand for hvem Kunden bærer ansvaret, skal betalinger forfalde til betaling i overensstemmelse med projektets færdiggørelsesgrad.

4.3 Erlægger Kunden ikke betaling i rette tid, er Østjysk Marketing berettiget til at kræve renter af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned.

4.4 Østjysk Marketing er berettiget til at opkræve kr. 250,00 pr. udstedt rykkerskrivelse samt kr. 250,00 for sagens overgivelse til inkasso.

§5 Aflevering af projekter/ydelser

5.1 Levering af varer/aflevering af projekter eller delprojekter sker i henhold til den mellem parterne eventuelt udarbejdede produktionsplan.

5.2 Leveringstidspunktet defineres som det tidspunkt kunden får adgang til demonstration af en digital løsning eller andet produceret materiale, medmindre andet er eksplicit aftalt.

Overskridelse af de tidsfrister, der evt. måtte være fastsat for delopgaver i produktionsplanen skal ikke betragtes som misligholdelse, medmindre det fremstår åbenbart, at fristen for endelig projektafslutning ikke kan nås. Der tages forebehold for tidsforskyldelser som følge af koncept/opgaveændringer (se §5.5).

5.3 Væsentlige overskridelser af tidspunktet for projektafslutning og forsinkelser af årsager, som kan tilskrives Østjysk Marketings uagtsomme adfærd, berettiger Kunden til erstatning jfr. § 6 eller andre misligholdelsesbeføjelser.

5.4 Konstaterer en part forhold, som forventes at medføre forsinkelser i forhold til aftalte tidsplaner eller afleveringsterminer, skal den anden part straks orienteres herom, således at kontraktparterne gensidigt på bedst muligt vis kan indrette sig herefter.

5.5 Østjysk Marketing kan kræve forlængelse af aftalte tidsfrister, når arbejdet med projektet for:

a. Pga. ændringer af projektet, som ønskes af Kunden. Såfremt Kunden ikke træffer beslutninger eller præsenterer materiale eller ydelser inden for aftalte tidsfrister. Såfremt der indtræder begivenheder, som Østjysk Marketing ikke er herre over, og som Østjysk Marketing ikke havde forudset eller burde have forudset.

b. Såfremt kunden ikke overholder aftalte betalingsterminer. 

5.6 Ved overlevering af digitale løsninger, yder Østjysk Marketing oplæring i brugen af den anvendte platform. Denne oplæring er, medmindre andet er aftalt, berammet til i alt 2 påbegyndte arbejdstimer.

5.7 Ved produktion af websites, yder Østjysk Marketing support på hjemmesiden i indtil 30 dage efter at hjemmesiden er overleveret. I denne periode udbedres eventuelle fejl uden beregning. Efter de 30 dage er passeret, kan Østjysk Marketing bistå med løbende support og udviklingsarbejde for den gældende timepris eller eventuelt indgået serviceaftale. Der kan i de 30 dage ikke kræves re-design af godkendt arbejde. Fejl og mangler der indberettes efter 30 dage fra leveringstidspunktet vil blive rettet og afregnet pr. forbrugt tid, til den aftalte timesats. Det er således kundens ansvar at teste løsningen og at indberette fejl og mangler senest 30 dage efter overdragelse.

5.7.1 De 30 dages supportperiode bortfalder i det tilfælde at kunden selv modificerer koden i det leverede produkt eller der anvendes 3. parts udviklere indenfor denne periode.

§6 Ansvarsbegrænsninger

6.1 Østjysk Marketing er ansvarlig for forsinkelser og/eller mangler ved leverede produkter/ydelser efter dansk rets almindelige regler.

6.2 Østjysk Marketing kan dog ikke gøres ansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder driftstab, avancetab el. lign.

6.3 Medmindre Østjysk Marketing har handlet groft uagtsomt, kan Østjysk Marketings erstatningsansvar ikke overstige den fakturerede pris for den samlede ordre

6.4 Østjysk Marketing er forpligtet til at levere digitale løsninger, der på leveringstidspunktet fungerer hensigtsmæssigt på nyeste udgaver af de på tidspunktet almindeligt anvendte browsere. Browsere der ikke længere opdateres eller vedligeholdes af leverandøren er ikke medregnet, og kan ikke forventes at være understøttet af Østjysk Marketing. Dette gælder eksplicit browsere såsom Internet Explorer 11.

§7 Immaterielle rettigheder

7.1 Ophavsrettigheder til det udviklede materiale, herunder til tekstfigurer, tegninger, logoer, m.v., tilhører Kunden.

7.2 Varemærkerettigheder Udvikles der under projektet varemærker i form af navne eller logoer, overdrages rettigheden hertil til Kunden.

§8 Lovvalg og værneting

8.1 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal enhver tvist afgøres af Byretten i Randers.

8.2 Dansk ret finder anvendelse for parternes samhandelsforhold.